História minikár

 • 1963

  redaktori časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců začali zamýšľať nad problematikou zvýšeného počtu úrazov detí na rôznych neodborne úplne na divoko stavaných vozítkach. Výsledkom je plán Mirka Koláře na stavbu vozítka „Svišt“ pre jazdu z kopca, ktorý bol vydaný časopisom v roku 1964 a ktorému sa zo slovenského slova „hurtovať“ (hlomozit) začalo hovoriť „hurtovnice“. V spojení so stretávaním automodelárov, organizovanom Pionierskou organizáciou v Olomouci sa stretáva 27.10. 1968 v Mariánskom Údolí pri Olomouci 37 majiteľov hurtovníc v pretekoch I. majstrovstiev Československej socialistickej republiky o Pohár časopisu ABC mladých technikov a prírodovedcov. V tej dobe nikdo netušil, aké bude mať tento pioniersky počin následky. A teraz v skratke o tom, ako plynuli ďalšie roky.

 • 1969

  Československá televízia vysiela priamy prenos II. majstrovstiev ČSSR hurtovníc z Ostravy.

  1969

 • 1971

  IV. majstrovstvá ČSSR sa konajú rovnako ako predchádzajúci III. ročník na trati v Mariánskom Údolí, ktorá je pre tento účel rozšírená a vylepšená vybudovanou tribúnou za účasti zahraničných novinárov. A pretože slovo hurtovnica sa nedalo preložiť, vzniká transkripciou z francúzskeho „minikars“ pomenovanie minikára.

 • 1974

  Uskutočnil se oficiálny I. prebor ČSR minikár. Na trati sa od tohto roku nejazdí v trojiciach jazdcov ako doteraz, ale pretekári štartujú na trať sťaženou slalomovými úsekmi jednotlivo.

  1974

 • 1975

  Vydanie jednotných propozícií pre preteky minikár v ČSSR delí minikáry na formule A (s kĺzavými ložiskami) a formule B (s valivými ložiskami) a podľa veku pretekára (1 – od 9 do 11 rokov, 2 – od 12 do 15 rokov a 3 – od 16 do 19 rokov). A tak se preteká v kategóriách A1, A2, A2d pre dievčatá od 9 do 15 rokov, B2 a B3.

 • 1977

  Vydávanie licencií minikárového športu preberá Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm) prostredníctvom krajských rád motorizmu, riadenie zabezpečuje podkomisia minikár Českého ústředního výboru Svazarmu.

  1977

 • 1978

  Nakladateľstvo Mladá fronta vydává v edícii „Jak“ ako 61. zväzok knižku Martina Pilného a Mirka Koláře „Stavíme si minikáru“, ktorá bola ďalšou výraznou pomocou minikárovému športu.

 • 1981

  Usporiadatelia majú možnosť vo voľných pretekoch vypisovať preteky novej kategórie Junior pre jazdcov vo veku od 6 do 8 rokov.

  1981

 • 1982

  Dochádza k zmene minikárových kategórií. Ruší sa rozdelenie minikár podľa druhu použitých ložísk a jediným kritériom je vek pretekára. Vzniká nepreborová kategória M0 (6 – 8 rokov) a preborové kategórie M1 (9 – 11 rokov), M2 (12 -13 rokov), M3 (14 – 15 rokov), M4 (16 -19 rokov) a M3D pre dievčatá vo veku od 9 do 15 rokov.

 • 1983

  Pokyny pre organizáciu a riadenie minikárového športu mení charakter doteraz dvojkolových krajských preborov na ktoré nadväzoval dvojkolový prebor ČSR a prebor ČSR sa tak po prvý krát jazdí ako jeden pretek po trojkolových krajských preboroch v ktorých sa jazdcom započítavajú dva najlepšie výsledky.
  Pod patronátom 202. Základní organizace Svazarmu pri 109. Pionýrské skupine Praha Vyšehrad sa po prvý krát organizuje a jazdí celoročná súťaž, pomenovaná Pohár Vyšehradu.

  1983

 • 1987

  V Náchode sa prvý prázdninový týždeň uskutočnila I. minikárová šesťdňová, ktorá sa stretla s veľkým úspechom a do súčasnej doby na ňu nadviazalo ďalších viac ako dvadsať ročníkov.
  Minikárový oddiel z AMK Rohožník v západoslovenskom kraji je 26.9. poriadateľom voľného preteku, ktorý je vo zvláštnom ustanovení prezentovaný ako „neoficiální 0. ročník mistrovství ČSSR“. Snaha nadviazať na posledný ročník v roku 1977 má u všetkých účastníkov priaznivú odozvu.

 • 1988

  „Pokyny“ zužujú vekové rozpätie pretekárok kategórie M3D na rozmedzie od 12 do 15 rokov, mladšie dievčatá, rovnako ako aj staršie štartujú v spoločných kategóriách s chlapcami.
  V priebehu roka na našich tratiach štartovali pretekári zo SSSR a SRN, naopak do týchto štátov boli smerované prvé klubové medzinárodné štarty. V tomto smere sú ale pravdepodobne premiérou „súkromné“ štarty tanvaldského Jana Sejkory vo Švajčiarsku a propagačné výlety mariánskolázenských a domažlických minikáristov do vtedajšej NDR na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.
  Pohár časopisu ABC mladých technikov a prírodovedcov v Mariánskom Údolí pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku minikárového športu má opäť podtitul nulté majstrovstvá ČSSR minikár.

  1988

 • 1989

  Dejiskom obnovených, oficiálnych I. majstrovstiev ČSSR sa stáva v dňoch 23. a 24.6. Žlutava.
  Špeciálne vybudovaná minikárová trať vo Vrbně pod Pradědem sa 3.9. stáva dejiskom I. ročníku Československého pohára, ktorý je od roku 1993 premenovaný na Pohár víťazov pohárov a v súčasnosti sa jazdí pod menom Finále poháru Českej a Slovenskej republiky.
  V autokempe Konopáč u Heřmanova Městce zamietajú dňa 17.11. v rámci školenia rozhodcov I. triedy zástupci oblastí návrh vtedajšej podkomisie minikár Automotoklubu Svazarmu na predĺženie hornej vekovej hranice kategorie M4 na 25 rokov.

 • 1990

  V Prahe v sále Lucerny sa 25.2. koná ustanovujúca Valná hromada Československého autoklubu a to aj za účasti mnohých zástupcov minikárových oddielov a do výkonného výboru ČsAK je zvolený aj zástupca riadiacej komisie minikár.
  30.3., deň po zmene názvu štátu (Česká a Slovenská federatívna republika) bývalá podkomisia minikár Rady motorizmu Českého ústredného výboru Svazarmu prechádza oficiálne na platformu ČsAK.

  1990

 • 1991

  Po prvý krát sú stanovené jednotné štartovné čísla pre pretekárov z celej ČSFR.
  Prvý štart pretekárov ČSFR na Majstrovstvách Európy v Bernau (SRN) bol v podstate klubovým štartom pretekárov pražského Vyšehradu, ale prekvapivo hneď priniesol zisk dvoch titulov, ktoré vybojovali Martin Vyhnálek v kategorii C1 a Petr Šrámek v kategorii C2.

 • 1992

  Dochádza k výrazným zmenám Pokynov pre riadenie minikárového športu. Okrem možnosti zvýšenia priemernej rýchlosti na trati z 30 km/hod. na 36 km/hod. sa výrazne menia technické parametre minikár. Minikáry môžu mať brzdy na kolesách obidvoch náprav (doteraz iba zadná náprava), možné je odpruženie medzi sedačkou a rámom minikáry a ruší se možnosť používania minikár s rozchodom 500 mm a rozvorom 800 mm aj v kategórii M0, keď o rok skôr bolo ich používanie zakázané pre kategóriu M1.
  VI. ročník minikárovej šesťdňovej so strediskom v rekreačnom stredisku Jelenovská u Valašských Klobouků sa jazdí po prvý krát so zahraničnou účasťou, keď štartovalo 8 pretekárov zo Švajčiarska.
  Vstup československých minikár do medzinárodnej organizácie C.E.C.C.A.S. má nebývalú oslavu na Majstrovstvách Európy v mestečku Corvarra v talianských Dolomitoch. Naši pretekári štartovali v šiestich z ôsmych vypísaných kategórií a obsadili 5 prvých, 5 druhých a 3 tretie miesta, keď v kategórii C5 (boby) obsadili iba bodované 5. a 6. místo.
  Na Sliači sa v dňoch 28. a 29.8. uskutočnili IV. a zároveň posledné Majstrovstvá Českej a Slovenskej federatívnej republiky, štátu, ktorý 31.12. po viac ako 75 rokoch zanikol rozdelením na dva samostatné štáty – Českú republiku a Slovenskú republiku.

  1992

 • 1993

  Ďalšia významná zmena „Pokynov“ približuje naše minikáry európskym predpisom. Majstrovskou kategóriou sa stáva kategória M0 a veková hranica v kategórii M4 sa predlžuje na 99 rokov, čím napodobňuje vekovú hranicu v európskych kategóriách C4 (monopost), C5 (sajdkáry), C6 (boby), C7 (cariolly) aj zanikajúcu C8 (ľubovoľné).
  V Albrechticiach pri Českom Těšíne sa v dňoch 25. a 26.6. konajú I. Majstrovstvá Českej republiky minikár ako samostatného štátu.
  V Dachovech u Hořic sa dňa 11.12. koná 1. valná hromada Svazu minikár České republiky, ktorá schvaľuje stanovy SMČR ako celkom samostatnej organizácie a ďalšie základné dokumenty vrátane „Pokynov“ so zmenami platnými pre rok 1994.

 • 1994

  Na základe zmien „Pokynov“ prestávajú byť súčasťou pretekov testy z pravidiel dopravnej výchovy a dopravná výchova fakticky tým prestáva byť aj súčasťou náplne minikárového športu.
  Ďalšia zmena „Pokynov“ upravila počet minikárových kategórií a tieto majú nasledujúcu podobu: kat. M0: 6 – 7 rokov, M1: 8 – 9 rokov, M2: 10 – 11 rokov, M3: 12 – 13 rokov, M4: 14 – 15 rokov, M5: 16 – 25 rokov a čisto dievčenská kategória M3D zostáva bez zmien od 12 do 15 rokov.
  Majstrovstvá Českej republiky sa jazdia po prvý krát trojkolovým systémom, hodnoteným rovnako ako oblastné prebory.
  C.E.C.C.A.S. po prvý krát zveril poriadanie Majstrovstiev Európy Českej republike a to sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24.7. v Českom Krumlově na trati v Zátonských Horách.

  1994

 • 1996

  Na základe zmien „Pokynov“ sa štatút doterajšej kvalifikácie zjazdárov na Majstrovstvá Európy mení na Majstrovstvá Českej republiky v zjazde minikár a súčasne sa upresňuje názov súčasných na Majstrovstvá Českej republiky v slalome minikár.
  Dochádza k ďalšej zmene vekových kategórií v slalome minikár nasledovne: M0: 5 – 7 rokov, M1: 8 – 9 rokov, M2: 10 – 12 rokov, M3: 13 – 15 rokov, M4: 16 – 18 rokov, M5: 19 – 99 rokov a kategoria M3D pre dievčatá vo veku od 13 do 16 rokov.
  Na Majstrovstvá Európy v Zotzenbachu (SRN) získava Česká republika prvý titul v „párovej“ kategórii C6 – v boboch víťazí liberecká posádka Lukáš Grepl – Zdena Mikešová.

 • 1997

  Jednania III. Valnej hromady Zväzu minikár Českej republiky 13.12. v divadle Dr. Čížka v Náchode zpochybňuje účelnosť samostatnej pôsobnosti SMČR a ukladá Prezídiu SMČR jednať o možnosti začlenenia do Autoklubu České republiky.

  1997

 • 1998

  28.3. bola uzavrená Zmluva o spolupráci medzi Svazem minikár České republiky a Autoklubem České republiky, na ktorej základe vzniká Svaz minikár Autoklubu České republiky s právnou subjektivitou odvodenou od Autoklubu Českej republiky.
  Zmena „Pokynov“ ruší obmedzenie rýchlostného priemeru v slalomových pretekoch.
  Majstrovské preteky v zjazde sa rozčlenili do päťdielneho seriálu o Pohár ELGEF PLUS, na Majstrovstvá Európy v belgickom Purnode získava Česká reprezentácia ďalší premierový titul a to v kategorii C5 (sajdkáry) vďaka Milošovi a Vlastimilovi Kostkovým.

 • 1999

  Doterajšie Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu sú nahradené a vychádzajú Národní sportovní rády.

  1999

 • 2001

  Technická časť NSŘ zavádza povinné vybavenie minikár opatrením, zabraňujúcemu vniknutiu slalomovej bójky medzi koleso a rám minikáry, čo znamená doplnenie prevažnej časti minikár o takzvané tykadlá pred každým kolesom. Dochádza opäť k zmene vekových kategórií. Pre kategóriu M0 bolo stanovené vekové rozpätie od 4 do 7 roku, v ostatných kategóriách je stanovený iba najvyšší vek v nasledujúcich hodnotách: M1 – 9 rokov, M2 – 12 rokov, M3 – 15 rokov, M3D – 16 rokov, M4 – 18 rokov a M5 – 99 rokov, pričom vo všetkých kategóriách môžu štartovať spoločne chlapci a dievčatá, okrem kategórie M3D určenej iba pre dievčatá.

 • 2003

  Po dohode Svazu minikár AČR s Komisiou minikár Slovenskej asociácie motoristického športu sa organizuje vznik novej súťaže – Stredoeurópskeho poháru minikár.
  Ruší sa ako nominačné kritérium k účasti na Majstrovstvách Českej republiky v slalome minikár oblasté prebory a tie sa nahradzujú trojicou nominačných pretekov, určených pre pretekárov, ktorí si účasť nevybojovali v predchádzajúcom ročníku Majstrovstiev ČR. Táto zmena prakticky znamená zánik oblastných preborov. Dochádza už k tradičnej zmene vekových kategórií nasledovne: M0 sa ruší, M1 4 – 8 rokov, M2 maximálne 12 rokov, M3 maximálne 16 rokov, M3D dívky vo veku 13 – 18 rokov, M4 chlapci vo veku maximálne 21 rokov a dievčatá do 99 rokov, M5 maximálne 99 rokov.

  2003

 • 2004

  Na základe rozhodnutia prezídia Svazu minikár AČR z dňa 13.12.2003 sa na základe „kultúrnej vložky“ na vyhlásení výsledkov dňa 15.11.2003 vyčleňujú zo Svazu minikár AČR zjazdové disciplíny. Športové aktivity zjazdárov následne prechádzajú pod hlavičku Ústredního automotoklubu.

 • 2005

  Majstrovstvá Českej republiky v slalome menia systém na štvorkolový so započítaním troch najlepších výsledkov, ruší sa kritérium nominačných pretekov a jazdcov nominuje oblastná komisa podľa vlastného záujmu pretekára.
  Zatiaľ posledná úprava vekových kategórií sa týká iba kategórie M3D s tým, že v kategórii môžu štartovať dievčatá vo veku do 18 rokov.

  2005

 • 2006

  Doterajšie hodnotenie pretekov systémom „A“ a „B“ sa doplňuje o systém „Super A“, kde sa výsledok určí na základe hodnotenia najlepšej jazdy z 3 závodných jázd.

 • 2007

  Majstrovstvá Českej republiky v slalome sa usporiadávajú ako otvorené s možnosťou štartu pretekárov z iných štátov. Štart v seriáli Medzinárodných Majstrovstiev ČR v slalome je možný bez akejkoľvek nominácie, štart je možný na základe platnej licencie jazdca iba na základe zaslanej prihlášky. Spôsob hodnotenia pretekov sa rozširuje o systém „Super B“ v ktorom sa výsledok určí na základe hodnotenia dvoch najlepších jázd zo 4 absolvovaných závodných jázd.

  2007

Minikárový šport prispel bezpochyby k výchove veľa mladých motoristov a to nielen po stránke znalosti pravidiel cestnej premávky, ale aj technických zručností. Je aj prehľadom veľkého technického posunu v technických parametroch týchto ekologicky celkom nezávadných pretekárskych strojov. Ano, už ťažko si dnes niekto dokáže predstaviť ako konštrukčný materiál rámu drevo, lankové riadenie, či lankom alebo tiahlom ovládané brzdy, pôsobiace iba na povrch pneumatík kolies zadnej nápravy, nehovoriac o lisovaných plechových, prípadne drôtenných kolies z kočíku. A úsmev by dnes vyvolali aj ráfkové, či prvé, mechanicky ovládané kotúčové brzdy. Minikáry prispeli ale tiež k výchove veľa veľmi úspešných športovcov a to nielen v oblasti motoristického, resp. automobilového športu.

zdroj: Ročenka minikárového sportu 2008