Národné športové poriadky

Preteky minikár prispievajú k rozvoju technickej tvorivosti a dopravnej výchove detí a mládeže.

Minikárový šport sa vykonáva v kluboch, organizáciách, minikárových strediskách, oddieloch a krúžkoch Slovenského autoklubu, Združenia technických športov a činností a ďalších organizáciách, zaoberajúcich sa technickou tvorivosťou, športovou činnosťou a výchovou detí a mládeže.

I. PRÁVOMOC A RIADENIE PRETEKOV MINIKÁR

Minikárový šport v Slovenskej republike organizuje, zabezpečuje a riadi športová komisia minikár pod Slovenskou asociáciou motoristického športu /SAMŠ/.

K zabezpečeniu týchto úloh zaisťuje:

 • výchovu a prípravu rozhodcov
 • zvolávanie kalendárnej porady
 • inštruktáž usporiadateľov Majstrovstiev Slovenskej republiky, Slovenského pohára a voľných pretekov
 • vyhlásenie víťazov SP a voľných pretekov
 • zaisťuje reprezentáciu Slovenskej republiky na ME a iných medzinárodných podujatiach (M6D, FP ČR a SR , EP atď.).

Ďalej vydáva:

 • pokyny pre organizovanie a riadenie minikárového športu, ich dodatky a doplnky pre príslušný rok
 • národný športový kalendár

Vykonáva metodické vedenie, kontrolu prípravy a priebehu športových akcií všetkých stupňov, schvaľovanie tratí a pretekov, riešenie protestov a sporov v rámci Slovenska. Je najvyššou inštanciou vo výklade športových poriadkov a technických predpisov v prípade protestov a sporov.

II. MINIKÁROVÉ PRETEKY V SLALOME

II.1       Rozdeľovanie, prideľovanie, schvaľovanie

 • majstrovstvá Slovenskej republiky prideľuje a povoľuje športová komisia minikár SAMŠ na základe žiadostí usporiadateľov. Žiada SAMŠ o zaradenie do kalendára
 • voľné preteky prideľuje a povoľuje na základe návrhu usporiadajúcich organizácií športová komisia minikár

II.2       Majstrovské preteky

Majstrovské preteky sú Majstrovstvá Slovenskej republiky a Preteky o Slovenský pohár. Majstrovstiev Slovenska ako aj Pretekov o Slovenský pohár sa môžu zúčastniť všetci pretekári s platnou licenciou SAMŠ.

II.3       Voľné preteky

Voľných pretekov sa môžu zúčastniť pretekári Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia s ich národnou licenciou a budú sa riadiť športovými poriadkami, platnými na Slovensku. Usporiadateľ potvrdí prihlášky takému počtu pretekárov, ktorý zodpovedá možnostiam trate a časovému rozvrhu pretekov. Odmeňovanie pretekárov vo voľných medzinárodných pretekoch bude podľa dosiahnutých výsledkov. V prípade, že na stupňoch víťazov budú umiestnení zahraniční pretekári, pretekári s inou licenciou SAMŠ ,určenie počtu bodov do hodnotenia na Slovensku bude podľa pravidiel Slovenského minikárového športu.

II.4       Dvojnásobné použitie minikáry

V prípade záujmu nových pretekárov, ktorí zatiaľ nevlastnia vlastnú minikáru, vyskúšať si preteky v minikárach na podujatiach, zaradených do Slovenského pohára a voľných pretekov, môže riaditeľ pretekov súhlasiť s použitím jednej minikáry pre dvoch jazdcov. Vytiahnutie minikár s jazdcami, ktorí túto možnosť využijú, musí byť zabezpečené rodičmi alebo mechanikmi mimo oficiálneho výťahu, ktorý zabezpečuje usporiadateľ. Na podujatiach Majstrovstiev Slovenska je dvojnásobné použitie minikáry zakázané! Označenie takýchto minikár zabezpečia rodičia alebo mechanici a nesmie sa zhodovať so žiadnymi číslami nominačnej listiny.

II.5       Trate pretekov, schvaľovanie tratí

Pri výbere trate pretekov minikár je treba prihliadať na nasledujúce parametre:

 • trať musí mať asfaltový alebo betónový povrch, kvalitný bez veľkých priehlbín a nerovností. Na trati sú odporúčané najmenej dve zákruty, dĺžka min. 400 m a dojazd ľubovoľný. Minimálna šírka trate 3 m.
 • pevné prekážky musia byť opatrené riadnym obložením, tlmiacim náraz /guma, slama, molitan a pod./.

Na trati pretekov musia byť umiestnené minimálne tri slalomové úseky, ktoré pozostávajú z ľubovoľného počtu červených a zelených bójok, min. však z 3 zelených a 3 červených bójok.    Pravá bójka v smere jazdy je zelená, ľavá je červená. Farby musia byť výrazné, jasné, nesplývajúce s okolím.

Postavenie bójok v slalome musí spĺňať nasledujúce podmienky:

– prejazdná šírka medzi dvoma bójkami rôznej farby musí byť minimálne 3 metre

– najmenšia prejazdná šírka medzi okrajom trate a bójkou je 1 meter

Slalomové bójky musia byť priemeru 100 až 120 mm, výška v rozmedzí 150 – 200 mm.

Bójka musí byť vyrobená z netrieštivého materiálu /nie je povolená papierová trubica/, ktorý nemôže spôsobiť zranenie jazdca. V jednom slalome musí byť použitý rovnaký materiál, rozmer a odtieň farby bójok. Pozícia bójky v slalome sa označuje farbou pomocou šablóny, ktorá nemôže byť menšia ako priemer bójky

Delegovaný športový komisár je povinný postaviť trať tak, aby priemerná rýchlosť nepresahovala 40 km/hod., plus 15 % pri pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky a zodpovedala zásadám, uvedeným v týchto pokynoch. Za priemernú rýchlosť sa považuje súčet najrýchlejšieho a najpomalšieho času pretekárov štartového poľa delené dvoma, ktorým sa vydelí dĺžka trate.

Preteky minikár na vyhradenej trati musia byť povolené príslušnými orgánmi štátnej správy.

Trať každých pretekov /rozumej komunikácia na ktorej sa preteky konajú/ musí byť schválená komisiou, zloženou zo športového komisára, riaditeľa pretekov a zástupcu bezpečnostnejj komisie. Schválenie musí byť vykonané najneskôr jeden mesiac pred konaním pretekov. Z hľadiska športovej a bezpečnostnej stránky trať bude športovým  a bezpečnostným komisárom schválená pred konaním podujatia. O schválení trate sa spíše protokol. Protokol o schválení trate predloží usporiadateľ športovému komisárovi v deň konania pretekov.

II.6       Organizácia pretekov

Preteky minikár sa skladajú z povinných tréningových jázd a súťažných jázd na minikáre.

 II.7       Tréning

Ide sa na trati závodu podľa pokynov usporiadateľa. Je povinný pre všetkých jazdcov. Usporiadateľ musí zaistiť pre jazdcov aspoň dve tréningové jazdy. Jazdec je povinný odštartovať aspoň do jednej tréningovej jazdy. Posledná tréningová jazda musí byť meraná a hodnotené slalomové úseky.

Športový komisár smie robiť úpravy trate len do skončenia poslednej (meranej) tréningovej jazdy. Potom už trať nesmie byť menená.

Vjazd na trať s minikárou mimo oficiálnu jazdu je zakázaný.

Výsledok hodnotenej tréningovej jazdy je usporiadateľ povinný zverejniť do 30 minút po ukončení tréningu.

II.8       Systém jázd a hodnotenie

Systém jázd môže byť hodnotený ako:

A:             pretekár štartuje v dvoch jazdách, ktoré sa obe hodnotia. Pre stanovenie A: konečného poradia sa použije výsledok lepšej jazdy. V prípade rovnosti časov je pre stanovenie poradia rozhodujúci výsledok druhej jazdy.

Super A:  pretekár štartuje v troch jazdách, ktoré sa všetky hodnotia. Pre stanovenie Super konečného poradia je rozhodujúci výsledok najlepšej jazdy. V prípade rovnosti A: je pre stanovenie poradia rozhodujúci výsledok druhej najlepšej a v prípade ďalšej rovnosti tretej najlepšej jazdy.

B:             pretekár štartuje v troch jazdách, ktoré sa všetky hodnotia. Pre stanovenie B: konečného poradia je rozhodujúci výsledok dvoch lepších jázd. V prípade rovnosti je pre stanovenie poradia rozhodujúci výsledok tretej jazdy.

C:            jazdec štartuje vo vopred určenom počte závodných jázd, ktoré sa všetky hodnotia. Počet jázd je stanovený v ZU. Pre stanovenie konečného poradia, je ^ súčet výsledkov všetkých jázd. V prípade rovnosti je pre stanovenie poradia rozhodujúci najnižší počet trestných bodov vo všetkých jazdách. V prípade rovnosti rozhoduje lepší výsledok zo všetkých jázd (najrýchlejšia jazda). V prípade aj tejto rovnosti sú jazdci vyhlásený v rovnakom poradí.

Pre podujatia Majstrovstiev Slovenska je odporúčaný systém jázd a hodnotenia „B“.

Preteky MS a SP jazdené v zahraničí.

V prípade zahraničných pretekov (mimo územia SR) započítavaných do seriálu MS a SP, EP/ budú výsledky vyhodnocované systémom jázd, ktorý bude stanovený v danom preteku usporiadateľom.

O zmene môže rozhodnúť len športový komisár, riaditeľ pretekov , rozhodca minikár a to len vo zvláštnych prípadoch alebo pri zvláštnych okolnostiach, napr. s ohľadom na počasie, časovú tieseň a pod. v písomnej podobe.

Všetky preteky sa hodnotia jednotným systémom:

 • Čas jazdy meraný v platných časových jednotkách (minúty, sekundy, desatiny a stotiny)
 • za chybný štart + 2 trestné sekundy
 • za zvalenie bójky +2 trestné sekundy
 • za nesprávne prejdenie slalomového úseku či predpísanej trate +100 trestných sekúnd
 • posunutie bójky bez jej vyvrátenia bez penalizácie
 • 100 trestných bodov za istenie na lane – doprovod

Neprejdením slalomového úseku, či trate sa rozumie vtedy, ak pretekár úplne vynechá bójku alebo ju prejde v protismere /zelená bójka po ľavej strane minikáry , alebo červená po pravej strane minikáry/.

Úmyselné zhodenie bójky inou časťou ako minikárou /rukou, nohou/ sa hodnotí vylúčením z jazdy, vrátane nešportového správania. Všetky trestné sekundy, ktoré pretekár obdrží v danej jazde sa prirátajú k času, dosiahnutému v jazde. Poradie v pretekoch je určené súčtom výsledného času a trestných sekúnd za vyhodnotenú jazdu a podľa systému hodnotenia preteku.

Z celkového počtu podujatí v rámci MS a SP sa zarátavajú do celkového hodnotenia v danom ročníku nasledujúce počty podujatí:

Počet podujatí:           Zarátané podujatia:

4                                                             3

5                                                             4

6                                                             5

7                                                             5

8                                                             6

9                                                             6

10                                                            7

11-12                                                       8

Bodové ohodnotenie pre umiestnenie v jednotlivých kategóriách v podujatiach majstrovských pretekov je nasledovné:

Miesto:            Počet bodov:

1                        30

2                       25

3                       21

4                       19

5                        17

6                        15

7                        14

8                        13

9                        12

10                      11

11                       10

12       …………………….

II.9       Štartovanie a spôsob jazdy

Pretekári štartujú jednotlivo po signále štartéra v poradí podľa štartovných čísiel od najväčšieho v danej kategórii, mimo nemeraného tréningu. Minimálny časový interval medzi jednotlivými pretekármi musí byť min. 30 sekúnd.

Štart pretekára je pevný, z celkom pokojnej polohy minikáry , kde ju následne jazdec uvedie do pohybu jedným povoleným odrazom nohou. Jazdec je povinný počúvať príkazy a signály štartéra. K štartuje každý pretekár povinný nastúpiť do 5 minút po vyzvaní štartéra alebo jeho pomocníka, inak je vylúčený z danej jazdy. Výnimku povoľuje rozhodca minikár až na vyzvanie štartéra. Po odštartovaní sa môže pretekár odraziť len jedenkrát, pritom nesmie prekročiť štartovaciu čiaru. Štartovacia čiara je umiestnená minimálne 1,0 m pred štartovacím zariadením v osi predného kola. Po celú dobu jazdy na tratí musí pretekár zaujímať polohu, v ktorej bezpečne ovláda minikáru.

V prípade zastavenia alebo kolízie na trati smie pretekár vyrovnať minikáru do smeru jazdy a bez akéhokoľvek roztláčania sa raz odraziť, aby uviedol minikáru do pohybu. Pomoc cudzích osôb na trati je zakázaná a má za následok vylúčenie z danej jazdy.

Pretekár musí dodržať predpísanú trať a absolvovať všetky slalomové a jazdné prvky. Ak dôjde krátko pred štartom alebo v priebehu vyťahovania na štart k poruche na minikáre, musí byť oprava vykonaná do 10 minút po odštartovaní posledného pretekára danej jazdy. Táto porucha musí byť nahlásená štartérovi. Inak je pretekár z tejto jazdy vylúčený.

Od času, keď štartér vydal signál k odštartovaniu, začína pretekárovi jazda a akákoľvek porucha na minikáre od tohto momentu nie je dôvodom k opravnej jazde. O opravných jazdách rozhoduje rozhodca minikár.

 II.10     Opravné jazdy

O opravnej jazde rozhodne výhradne rozhodca minikár Jazdec nemá nárok na opravnú jazdu v prípade, že pred spornou situáciou neprešiel predpísanú trať /predtým bol vylúčení z danej jazdy/.

II.11     Protesty

Protest môže podať pretekár alebo jeho zákonný zástupca do 30 minút po ukončení jazdy, po incidente alebo do 15 min. po zverejnení výsledkov. Protest sa podáva písomne, výhradne športovému komisárovi s vkladom 5,- € (euro). Vklad sa vracia v prípade oprávnenosti protestu. V opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa.

Športový komisár je povinný vyriešiť protest bez odkladu, najdlhšie však do ukončenia pretekov. K riešeniu protestu si môže prizvať ďalších činovníkov pretekov, podľa charakteru protestu. Proti rozhodnutiu štartéra, časomerača  nie je protest prípustný.

Pokiaľ jazdec alebo jeho zákonný zástupca nesúhlasí s rozhodnutím športového komisára, má možnosť sa odvolať do 48 hodín športovej komisii minikár písomne. Spolu s odvolaním musí poukázať poplatok SZM za odvolanie, ktorý činí 100,- € (euro). Potvrdenie o úhrade alebo jej kópiu priloží k odvolaniu. Nedodržanie tohto postupu znamená stratu práva na odvolanie.

Ak ide o protest alebo odvolanie ovplyvňujúce výsledky, je usporiadateľ povinný zverejniť len predbežné výsledky a zadržať ceny za umiestnenie až do vyhlásenia konečného rozhodnutia. Ak jeovplyvnená len určitá časť výsledkov, môže byť zvyšná časť výsledkov a príslušné ceny odovzdané. Rozhodnutie športovej komisie minikár je konečné a nie je proti nemu odvolania.

II.12     Prihlásenie sa do preteku

Prihlásiť sa do pretekov možno najneskôr v deň preteku a to do času, ktorý určí a oznámi rozhlasom riaditeľ podujatia po dohovore s rozhodcom minikár. Najprv oznámi, koľko času ostáva do uzávierky prihlášok pretekárov a potom oznámi aj absolútne ukončenie prihlášok do preteku.

II.13 Vyhodnotenie seriálu

Titul Majster Slovenskej republiky a SP  v každej vypísanej kategórii  získa ho jazdec ,ktorý získala najvyšší počet bodov zo započítavaných pretekov .

Rovnosť bodov

Pri rovnosti bodov dvoch (alebo viacerých) jazdcov , budú postupne použité (až do odstránenia rovnosti) nasledujúce kritériá:

 1. a) úspešnejší jazdec je ten ,ktorý získal body z nižšieho počtu započítavaných podujatí
 2. b) úspešnejší jazdec je ten, ktorý získal vyšší počet lepších umiestnení zo započítavaných podujatí
 3. c) úspešnejší jazdec je ten, ktorý získal vyšší počet lepších umiestnení z nezapočítaných podujatí
 4. d) úspešnejší je jazdec s nižším súčtom časov jednotlivých jázd z podujatí na ktorých sa stretli jazdci, ktorých sa to týka, vrátane škrtaných jázd
 5. e) v prípade, že sa rovnosť neodstráni ani po použití kritérií a, b, c, d o poradí rozhodne VV SAMŠ.

III. JAZDCI

III.1      Vekové kategórie

Preteky sú vypísané ako súťaž chlapcov a dievčat vo veku od 4 do 99 rokov. Pretekári sú rozdelení do kategórií:

M-1     chlapci a dievčatá 4-8 rokov

M-2     chlapci a dievčatá max. 12 rokov

M-3     chlapci a dievčatá max. 16 rokov

M-3D   dievčatá max. 18 rokov

M-4     chlapci max. 20 rokov, dievčatá max. 99 rokov

M-5     chlapci a dievčatá max. 99 rokov

Vekom sa rozumie dovŕšený počet rokov v roku, pre ktorý je vydaná licencia jazdca.

V prípade prihlásenia 4 a viac jazdcov vo veku nad 20 rokov sa vytvorí veková kategória M-5 od 21 rokov.

V prípade prihlásenia dievčat vo veku od 12-18 rokov v počte 4 a viac sa vytvorí veková kategória M-3D, v ktorej budú jazdiť len dievčatá.

Dievča vo veku 22 rokov sa môže rozhodnúť (vždy pre celú sezónu), či bude štartovať v kategórii M4 alebo M5

Kategória nemôže byť počas sezóny menená.

Minimálny počet jazdcov na vyhlásenie vekovej kategórii sú štyria jazdci danej kategórie.

Kategória bude vyhodnotená ak aspoň 4 jazdci z tejto kategórie absolvujú minimálne jeden závod. Absolvovanie závodu znamená odštartovať jednu tréningovú jazdu.

Ak klesne počet vydaných licencií pod 4, kategória sa v tomto ročníku zruší. Kategórie vyhlási športová komisia minikár pred prvým kolom pretekov pri prezentácii a skutočnom prehodnotení jednotlivých prihlásených jazdcov.

 

III.2      Licencia jazdca

Prijatie jazdca na závody je podmienené predložením platnej licencie. SAMŠ vystaví licenciu každému záujemcovi o tento šport, pokiaľ má zodpovedajúci vek a spĺňa požiadavky, kladené na športovca. Licenciu predkladá jazdec pri preberaní na každom preteku minikár. Žiadosť o vystavenie licencie podáva jazdec na  SAMŠ. Žiadosť musí obsahovať súhlas rodičov a musí byť potvrdená lekárom o spôsobilosti prevádzať tento druh športu.

V prípade záujmu slovenského jazdca o zahraničnú licenciu pre zjazd je možné o ňu požiadať, kým nebude vytvorená disciplína zjazdu na Slovensku.

V prípade záujmu o vystavenie licencie, platnej v Slovenskej republike pre zahraničných pretekárov, sa vydávanie riadi podľa uznesenia valného zhromaždenia pre nasledujúcu pretekársku sezónu. Takýto pretekár nemôže mať nárok na reprezentáciu Slovenskej republiky a ani nemôže zaujať nominačné umiestnenia pre podujatie Majstrovstiev Európy, finále Pohára víťazov pohárov a iné medzinárodné podujatia.

Za vystavenie licencie sa platí poplatok 30€ (eur) Slovenskému zväzu minikár. Tieto poplatky sa použijú na zakúpenie cien pre celkových víťazov vo vyhlásených pretekoch. Podanie prihlášky pre vystavenie licencie je z hľadiska vytvorenia aktuálnej nominačnej listiny pre daný ročník požadovaná do konca februára daného kalendárneho roku. Uznanie licencií pretekára na základe dohody Českým svazem  minikár a SAMŠ – Športovou komisiou minikár umožňuje štartovať slovenským jazdcom v Čechách a českým jazdcom na Slovensku.

 

III.3      Povinnosti jazdcov

Jazdec alebo jeho zákonný zástupca má tieto povinnosti:

 1. na predpísanom formulári požiadať o licenciu s poplatkom 30,- € (eur)
 2. predkladať licenciu na pretekoch a udržiavať ju v poriadku
 3. dodržiavať morálne zásady športovca, dbať na slušné správanie
 4. zoznámiť sa s Národnými športovými poriadkami minikár
 5. pokiaľ jazdec havaroval, nesmie s poškodenou minikárou pokračovať vjazde. Po prevedení opravy musí minikáru pristaviť technickému komisárovi na opätovnú technickú prehliadku. To isté je povinný urobiť po každej väčšej oprave alebo úprave na minikáre.

 

III.4      Predkladanie dokladov pri pretekoch

Na každom preteku minikár je jazdec alebo jeho zákonný zástupca povinný predložiť licenciu jazdca, platnú pre príslušný rok.

IV. UDRŽIAVANIE PORIADKU PRI PRETEKOCH MINIKÁR

IV.1

Pretekár môže byť potrestaný napomenutím, dvoma trestnými sekundami k výsledku jazdy alebo vylúčením z jazdy za nedovolený spôsob jazdy /viď bod Bezpečnostné predpisy/, nepoužívaním predpísaného výstroja pri jazde a pri vyťahovaní na štart, za nedovolené odrážanie sa na trati.

IV.2

Pretekár môže byť potrestaný napomenutím, vylúčením zjazdy, vylúčením z pretekov za:

 • technické priestupky – jazda na poškodenej minikáre, samovoľné vytekanie maziva na trati, neúčinné alebo nerovnomerné pôsobenie brzdy
 • nešportové správanie sa v priebehu pretekov na trati, v depe, pri vyťahovaní minikár a pod.
 • nešportové a neprístojné správanie sa svojho mechanika alebo doprovodu
 • ak pri akejkoľvek jazde v minikáre jazdec nedrží obama rukami volant a nepoužíva predpísanú kompletnú výstroj
 • pri jazde a vyťahovaní minikár na štart ,ak jazdec nedrží volant oboma rukami, zdvihnutím ruky zastaví neoprávnene výťah alebo nedodržiava rovnomerný bočný rozostúp medzi lanami.
 • technické priestupky, zistené kedykoľvek v priebehu pretekov – uloženie kolies, rozmery minikáry, hmotnosť minikáry,
 • hrubé porušenie zásad športového chovania pretekárom, mechanikom alebo členom doprovodu – hrubé urážky, napadnutie delegovaných rozhodcov, používanie alkoholických nápojov počas pretekov

 

IV.3

Návrh na potrestanie za technické priestupky predkladá športovému komisárovi technický komisár.

V. USPORIADATELIA

Usporiadajúcimi organizáciami sú organizácie, v ktorých pracujú minikárové strediská, oddiely a krúžky, spoločenské, záujmové prípadne iné organizácie. Všetci usporiadatelia sú povinní riadiť sa ustanoveniami týchto pokynov.

 

V.1       Povinnosti usporiadateľov

Každé preteky minikár sú verejným vyvrcholením činnosti usporiadajúcej organizácie a poskytujú možnosť účinnej propagácie tejto činnosti. Preto sa musia stať prostriedkom k rozširovaniu vplyvu, k získaniu priaznivcov a k rozširovaniu členskej základne.

Usporiadatelia sú povinní postupovať pri organizácii pretekov minikár s plnou zodpovednosťou, aby mala akcia športový a spoločenský úspech.

 

V.2       Vyberanie štartovného

Usporiadateľ môže vyberať štartovné. Maximálne však 5,- € (euro) na jeden pretek.

Základné opatrenia pri príprave pretekov

 1. podať včas žiadosť o povolenie pretekov
 2. zvoliť užší usporiadateľský zbor /riaditeľ, tajomník, hospodár/
 3. požiadať o povolenie uzávierky trate pretekov príslušný orgán štátnej správy /Obecný úrad/
 4. spracovávať trojmo zvláštne ustanovenia pretekov a návrh odoslať povoľujúcej zložke ku schváleniu /SAMŠ/
 5. požiadať o schválenie trate
 6. včas oznámiť zrušenie pretekov povoľujúcej zložke, jazdcom a delegovaným rozhodcom
 7. zaistiť označenie všetkých tlačív správnym plným názvom vyhlasovateľa a usporiadajúcej organizácie

Základné opatrenia pri vlastnom preteku

Aby bol pretek minikár dôstojným vyvrcholením činnosti usporiadateľa, musí usporiadateľ zaistiť hlavne:

 1. hlásateľa, ktorému odovzdá podklady o činnosti organizácie a údaje o jazdcoch a pod.
 2. pre prezentáciu pretekárov vyhradiť priestor pre technikov, depo pre minikáry
 3. pre technickú prehliadku vyhradený priestor, do ktorého majú prístup len povolené osoby, zabezpečiť nerušený priebeh technickej kontroly
 4. zabezpečiť pracovisko časomeračov, technického komisára a rozhodcu minikár proti zlému počasiu
 5. ak dôjde k úrazu, je nutné neodkladne písomne nahlásiť poisťovni, že nastala poistná udalosť. Kópiu záznamu o úraze zaslať povoľujúcej zložke
 6. vyvesiť výsledkovú listinu. Výsledkovú listinu potvrdzuje rozhodca minikár a športový komisár, ktorí na nej musia vyznačiť čas vyvesenia. Listina musí visieť min. 15 minút na mieste oznámenom usporiadateľom. Usporiadateľ je povinný zverejniť výsledky každej jazdy do 30 minút po jej skončení.
 7. slávnostné ukončenie preteku a vyhlásenie víťazov.

Opatrenia po ukončení preteku.

Po ukončení preteku je usporiadateľ povinný:

 • spracovať do 15 dní výsledky z pretekov, a uverejniť ich na aktuálnej internetovej stránke

Výsledková listina musí obsahovať:

 • štartovné číslo jazdca
 • príslušnosť /klub, kraj…/
 • meno a priezvisko pretekára
 • dosiahnuté výsledky
 • celkové poradie
 • mená delegovaných rozhodcov

Usporiadateľ, ktorý si nebude plniť svoje povinnosti, nebude na ďalší rok poverený usporiadaním pretekov minikár.

 

V.3      Riaditeľ pretekov

Právomoc riaditeľa pretekov

Riaditeľ pretekov je vedúci výkonný činovník, zodpovedný za preteky po stránke výchovnej, organizačnej, bezpečnostnej, športovej i hospodárskej. Do usporiadateľského zboru si menuje ďalších skúsených funkcionárov. S celým usporiadateľským zborom zaisťuje prejednanie povinností a právomocí, zoznámi ich so spôsobom zaistenia a organizáciou pretekov a pravidelne kontroluje ich výkon funkcie.

Povinnosti riaditeľa pretekov

Riaditeľ zodpovedá za správne riadenie pretekov, za kontrolu pretekárov a za správne riadenie členov usporiadateľského zboru, môže odvolať z funkcie ktoréhokoľvek usporiadateľa a urobiť opatrenia, aby opustil priestor závodiska.

Riaditeľ pretekov je povinný:

 • viesť a riadiť preteky podľa oficiálneho programu v súlade s časovým rozvrhom
 • presvedčiť sa, či sú všetci usporiadatelia a delegovaní rozhodcovia prítomní a správne vybavení
 • dohliadať na pretekárov a neprípustnosť porušovania pokynov
 • hlásiť športovému komisárovi k potrestaniu každého pretekára pre zlé správanie sa, nečestné jednanie alebo porušenie pravidiel
 • sústreďovať správy časomeračom a postarať sa o zostavenie a napísanie výsledkov v spolupráci s rozhodcom minikár.

V.4      Hlavný usporiadateľ

Hlavný usporiadateľ musí predovšetkým zaistiť bezpečnosť divákov a tým hladký priebeh pretekov.

Jeho hlavnými povinnosťami sú:

 • zaistiť predpísaný počet usporiadateľov na trati a vykonať ich preškolenie
 • zaistiť dostatočný počet usporiadateľov v depe a v ostatných pomocných prevádzkach, vykonať ich preškolenie
 • pre všetkých usporiadateľov zaistiť vhodné označenie. V súlade s protokolom o schválení trate, oddeliť všetky priestory pre divákov.
 • zakázané priestory pre divákov vyznačiť v oboch smeroch nápismi a zabezpečiť zosilnenú usporiadateľskú službu
 • zaistiť, aby všetci usporiadatelia boli na svojich miestach v stanovenú dobu pred začatím tréningu alebo pretekov
 • v prípade akéhokoľvek porušenia bezpečnostných predpisov v priebehu tréningu alebo pretekov oznámiť toto riaditeľovi pretekov alebo športovému komisárovi.

VI. ROZHODCOVIA MINIKÁROVÝCH PRETEKOV

VI.1     Všeobecne

Na každých pretekoch minikár pracujú ako rozhodcovia – športový komisár, technický komisár, rozhodca minikár, časomerač, bránkový rozhodca.

Podľa odbornosti a kvalifikácie sa rozhodcovia rozdeľujú do L, II. kvalifikačnej triedy. O rozhodcov sa stará SAMŠ a vydáva im osvedčenie.

Rozhodca musí mať najmenej 18 rokov, skúsenosti z motoristického alebo minikárového športu a musí sa podrobiť základnému školeniu, zúčastňovať sa doškoľovacích seminárov, skladať predpísané skúšky alebo preskúšania.

 

VI.2     Povinnosti rozhodcu

Pri prihlásení sa riaditeľovi pretekov musí preukázať preukazom rozhodcu a oprávnenosť nominácie.

Po ukončení preteku môže odísť až po súhlase riaditeľa preteku. Na preteky, na ktoré je delegovaný a na ktoré dostane od usporiadateľa zvláštne ustanovenie, je povinný sa dostaviť. Pokiaľ to zo závažných dôvodov nie je možné, je povinný sa ospravedlniť delegujúcej zložke a usporiadateľovi a to najmenej týždeň pred pretekom.

 

VI.3     Športový komisár

 

 • nie je zodpovedný v žiadnom smere za organizáciu pretekov
 • nemá z titulu svojej funkcie žiadnu zodpovednosť voči nikomu inému než voči povoľujúcej zložke, ktorá udelila povolenie k usporiadaniu pretekov po stránke športovej a ktorá ho na preteky delegovala
 • má najvyššiu právomoc nad športovým vedením pretekov podľa športových poriadkov a schválených Zvláštnych ustanovení
 • všetci ostatní rozhodcovia sú mu podriadení
 • na preteky sa musí dostaviť načas, najneskôr počas prebierky a ohlásiť sa riaditeľovi
 • musí skontrolovať žiadosť o povolenie pretekov a protokol o schválení trate
 • dáva riaditeľovi súhlas k ich zahájeniu
 • môže výnimočne pripustiť málo významné zmeny Zvláštnych ustanovení, ktorými sa nemení charakter pretekov
 • z naliehavých bezpečnostných dôvodov alebo v iných nevyhnutných prípadoch môže odložiť štart, zmeniť trať a pod.
 • má právo nepripustiť konanie pretekov alebo preteky prerušiť, či predčasne ukončiť, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré znemožňujú konanie alebo pokračovanie pretekov
 • pokiaľ zistí, že boli hrubo porušené bezpečnostné predpisy, je povinný preteky zastaviť
 • môže potrestať pretekárov, ktorí sa počas pretekov nešportovo správajú, nečestne jednajú alebo porušuje platné pokyny, smernice a predpisy
 • musí na mieste vyriešiť sporné otázky, spojené s výkladom Národných poriadkov a Zvláštnych ustanovení
 • s riaditeľom pretekov rozhodne všetky protesty, ktoré mu pretekári odovzdali.

 

VI.4     Rozhodca minikár

 

 • nie je zodpovedný v žiadnom smere za organizáciu pretekov
 • na preteky sa musí dostaviť včas, najneskôr jednu hodinu pred zahájením pretekov a hlásiť príchod riaditeľovi pretekov a športovému komisárovi
 • funkčne zodpovedá športovému komisárovi
 • riadi a rozhoduje o priebehu opravných jázd, navrhuje športovému komisárovi potrestanie za priestupky na trati a prideľovanie trestných bodov za jazdy
 • riadi a kontroluje činnosť bránkových rozhodcov a spolu so športovým komisárom rieši námietky proti rozhodnutiu bránkových rozhodcov
 • spolupracuje s časomeračmi pri spracúvaní výsledkov
 • spolu s časomeračmi spracováva konečné výsledky pretekov
 • po ukončení pretekov a vyhlásení môže odísť až po súhlase športového komisára a riaditeľa pretekov.

VI.5     Technickí komisári

 

 • vykonávajú v súvislosti s pretekmi technické funkcie
 • preberanie minikár, posúdenie výbavy, technický dozor, skúšanie minikár, zisťovanie príčin nehôd a zostavenie protokolu o nehodách a úrazoch
 • na pretek sa musí dostaviť v čas
 • musí sa prihlásiť riaditeľovi pretekov a športovému komisárovi, ktorému je podriadený
 • prácu skupiny technických komisárov riadi delegovaný technický komisár, ktorý rozdelí úlohy medzi jednotlivých technických komisárov a zodpovedá za celú skupinu, ktorá mu je funkčne podriadená
 • zodpovedá za to, že k pretekom budú pripustení len tí pretekári, ktorí sú k štartu oprávnení
 • pri preberaní skúmajú všetky predpísané doklady, predpísanú výstroj jazdca a predstavovanú minikáru z technického a bezpečnostného hľadiska, nevyhovujúcu minikáru neprevziať
 • po skončení preberania odovzdajú opravený zoznam jazdcov športovému komisárovi a riaditeľovi pretekov k zaisteniu opravených programov so zoznamom pre ostatných rozhodcov a usporiadateľov. Riaditeľovi pretekov odovzdajú tiež uzavreté preberacie protokoly, prípadne technické karty.
 • pri preberaní minikár sú povinní kontrolovať funkciu a princíp riadenia, bŕzd, stav pneumatík, kapotáž, upevnenie hákov pre vlečné lano. Ostatné náležitosti – hlavne rozmery, uloženie kolies, umiestnenie úchytu závažia, spôsob mazania atď. kontrolujú podľa potreby pred a po pretekoch, prípadne počas ich priebehu.
 • zodpovedajú za to, že pri preberaní a v priebehu pretekov je minikára označená predpísaným štartovným číslom, dobre čitateľným pred každým štartom
 • vystavujú protokol o nehodách, technických poruchách, úrazoch a bez meškania ho odovzdajú riaditeľovi pretekov
 • výsledky svojej práce oznamujú len športovému komisárovi a riaditeľovi pretekov.

VI.6     Časomerači, počítači výsledkov

Časomerači ani počítači výsledkov nie sú na preteky delegovaní a zaisťuje ich usporiadateľ pretekov. Zodpovedajú za správne meranie času, vykonávania štartu, počítanie výsledkov a spracovanie konečných výsledkov z pretekov. Prácu skupiny časomeračov vedie vedúci časomerač, ktorý rozdelí úlohy medzi jednotlivých časomeračov, určí štartéra a zodpovedá za celú skupinu, ktorá mu je funkčne podriadená. Časy a výsledky svojej práce oznamujú časomerači len rozhodcovi minikár, športovému komisárovi a riaditeľovi pretekov. Možno použiť ľubovoľný druh merania. Pokiaľ sa použije nájazdová meracia lišta, musí byť umiestnená 0,5 m za štartovacou čiarou. Štartér musí vypísať záznam jazdy („jazyk“) po každej jazde ako bránkoví rozhodcovia.

VI.7     Slalomoví rozhodcovia

Slalomoví rozhodcovia nie sú na preteky delegovaní a zaisťuje ich usporiadateľ pretekov. Ich počet sa stanoví podľa obtiažnosti trate a počtom slalomových úsekov. Prácu bránkových rozhodcov riadi rozhodca minikár, ktorému tiež odvádzajú výsledky zo svojho úseku ihneď po ukončení každej jazdy.

Okrem časomeračov, počítačov výsledkov, štartéra a slalomových rozhodcov zaisťuje usporiadateľ tiež technických komisárov, prípadne pomocníkov technického komisára, ktorí sú funkčne podriadení delegovanému technickému komisárovi.

Na jednom slalomovom úseku pracujú najmenej dvaja rozhodcovia z dvoch klubov podľa možnosti. Jeden z rozhodcov, ktorého určí rozhodca minikár, je zodpovedný za správne vypísanie „jazyka“, stojí na jednom mieste počas celých pretekov, odkiaľ má najlepší výhľad na celý úsek, nevykonáva žiadnu inú činnosť (napr. zdvíhanie bójok), sleduje, či predchádzajúci jazdec ide správnym smerom, v prípade zvalenia bójky musí rozhodnúť, či bójka bola zhodená minikárou úmyselne rukou jazdca alebo vetrom a tiež sleduje, či bójka nezvali na inú bójku. Druhý rozhodca, ktorého tiež určí rozhodca minikár má tú istú zodpovednosť ako predchádzajúci a naviac je zodpovedný za správne a presné postavenie bójok na vyznačenom mieste. V prípade obtiažneho úseku musia požiadať rozhodcu minikár o pridelenie pomocníka na zdvíhanie bójok. Po ukončení každého kola podpisujú obaja  slalomoví rozhodcovia záznam jazdy („jazyk“) daného kola. V prípade nezhody okamžite informujú medzi kolami rozhodcu minikár o nezhode a ten rozhodne spolu so športovým komisárom definitívne. Záznam jazdy („jazyk“) obsahuje štartové číslo, počet trestných sekúnd, diskvalifikáciu alebo návrh na opakovanie jazdy.

VII. TECHNICKÉ PREDPISY PRE STAVBU MINIKÁR

VII.1    Všeobecne

Minikára je štvorkolesové dvojstopové vozidlo bez vlastného pohonu, určené prejazdu z kopca, na uzavretej či inej vhodnej trati. Nesmie byť používaná v riadnej cestnej premávke.

Stavbu minikáry si vykonáva pretekár sám alebo za pomoci dospelej osoby. K stavbe môže používať sériovo vyrábané diely alebo stavebnicu minikáry.

VII.2    Rám minikáry

Rám je zhotovený z ľubovoľného materiálu dostatočnej pevnosti, s podlahou chrániacou pretekára po celej dĺžke. Môže byť nahradený samonosným skeletom. K rámu je pripevnený ťažný hák, umožňujúci ľahké a bezpečné pripojenie závesu vlečného lana. Minimálna svetlosť minikáry je 15 mm. Ťažný hák uzatvoreného typu, umiestnený v pozdĺžnej osi minikáry s min. vnútornýmpriemerom 20 mm (podľa (európskych pravidiel) a to mimo obrys minikáry. Prípojná karabínka musí byť vyrobená z drôtu o priemere min. 10 mm. 

VII.3    Riadenie

Konštrukcia riadenia je ľubovoľná, riadenie môže byť len na prednej náprave. Volant kruhového typu, umiestnený v pozdĺžnej osi minikáry o priemere min. 200 mm. Volantová tyč uložená v dvoch bodoch. 

VII.4    Brzdy

Brzdy ľubovoľnej konštrukcie, pôsobiace aspoň na jednu nápravu. Brzdový účinok musí byť rovnomerný, rozložený na všetky brzdené kolesá a len na otáčajúcu sa časť stredu kolesa, prípadne plochu pneumatiky, opatrenú dezénom. Účinnosť bŕzd zisťuje technický komisár. Ovládanie bŕzd je možné pákovým, lankovým alebo hydraulickým prevodom. Minikára môže mať aj ručnú pomocnú brzdu. 

VII.5    Karoséria a sedadlo

Karoséria z ľubovoľného materiálu musí byť prispôsobená tak, aby pretekár mohol z minikáry ľahko vypadnúť v prípade kolízie. Kapotovať možno preto len prednú a zadnú časť tak, aby telo pretekára zostalo odkryté pri pohľade zhora. Telo nesmie presahovať cez pôdorys minikáry do jazdnej dráhy. Ostré kapotáže musia byť obložené gumou alebo iným mäkkým materiálom, pokiaľ nemajú dostatočné      zaoblené         hrany.

Podlaha bezpečne chráni jazdca v celom jeho pôdorysnom profile a je pevne spojená s rámom. Sedačka je pevne spojená s rámom. Pokiaľ sedačka nie je krytá zospodu podlahou, musí byť vyrobená z materiálu dostatočnej pevnosti. 

VII.6    Kolesá, uloženie kolies, pneumatiky

Kolesá ľubovoľnej konštrukcie pre pneumatiky 12 1/2 x 2 1/4 iba továrenskej výroby bez dodatočných úprav. Druh ložísk ľubovoľný. Hriadeľ nepohyblivý, pevne uchytený na záves kolesa, oceľový s minimálnym priemerom 12 mm u kolies letmo jednostranne uložených a 7 mm u obojstranne uložených. Záves kolesa musí byť pevne spojený s rámom alebo karosériou minikáry, u predných kolies môže byť otočný len okolo otočného zvislého čapu. Vnútorná šírka ráfiku max. 75 mm. 

VII.7    Hmotnosť, rozmery, ložiská

Minimálna dĺžka minikáry vo všetkých kategóriách je 1200 mm.

Minimálny rázvor náprav minikáry je 900 mm.

Minimálny rozchod kolies minikáry je 600 mm.
Rozhodujúca hmotnosť je súčet hmotnosti minikáry spolu s jazdcom a výstrojom

Limity:

M-1     max. 90kg

M-2     max. 120kg

M-3     max. 150kg

M-3D   max. 150kg

M-4     max. 160kg

M-5     max. 170kg

V prípade prekročenia celkovej hmotnosti určenej pre danú kategóriu v akejkoľvek jazde bude jazdec  diskvalifikovaný v celom závode.

Organizátor pretekov , ktorý sa rozhodne uplatniť kontrolu hmotností, zabezpečí pre tento účel váhu, ktorá je certifikovaná a zaplombovaná (digitálne váhy). V prípade, že sa nejedná o zaplombovanú a certifikovanú váhu (mechanické váhy-decimálka), zabezpečí organizátor referenčné puncované ťažítko „kvicht“/1 -2 kg prípadne aj inej hmotnosti / aby bolo možné v prípade sporných vážení odsledovať presnosť váh alebo ich možnú odchýlku. V prípade zistenia, že váha váži s odchýlkou, rozhodne o platnosti či neplatnosti nameraných hodnôt ROZHODCA MINIKÁR I 

VII.8    Rôzne

Dovažovacie závažie musí byť dôkladne pripevnené, v mieste kde neohrozuje pretekára. V priebehu preteku môže jazdec ľubovoľne upravovať celkovú hmotnosť.

Štartovné číslo je umiestnené vpredu a vzadu, čitateľné na diaľku, napísané na tabuľke bez zlomov a priechodov. Tabuľka je bez ostrých hrán o rozmeroch 150 x 200 mm bielej farby.

Čísla musia byťminimálne vysoké 100 mm,  šírka číslice 40 mm, hrúbka čiary písma 10 mm  čiernou farbou. Čitateľnosť čísla nemôže byť narušená konštrukciou minikáry, na tabuľke nemôžu byť žiadne nálepky a pod.

Na minikáre sú zakázané nasledujúce technické prvky:

 • zavesenie náprav na jednom otočnom bode
 • centrálny rozvod mazania vrátane všetkých prevedení, ktoré zaisťujú stály prívod oleja, či iného maziva počas jazdy
 • akýkoľvek druh pohonu

VII.9    Výstroj pretekára

Pri preteku je pretekár povinný mať na sebe pretekársku kombinézu alebo dres s dlhými rukávmi a dlhé nohavice, ochrannú motoristickú prilbu, odporúčaná je uzatvorená/integrálna, ochranné okuliare alebo štít z netrieštivého materiálu, rukavice, zakrývajúce celú dlaň a prsty, vhodnú uzavretú obuv.

 VII.10  Podmienky štartu

Ak nevyhovuje pretekár s minikárou predpísaným pravidlám pre svoju kategóriu, nemôže sa príslušných pretekov zúčastniť.

VIII. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

VIII.1   Základné bezpečnostné zabezpečenie pretekov 

 1. Každý pretek minikár musí byť povolený príslušnou povoľujúcou zložkou, prejednaný na obecnom úrade, príp. polícii, v ktorého územnej pôsobnosti je poriadaný.
 2. Trať každého preteku musí byť po stránke športovej a bezpečnostných opatrení schválená. Podrobnosti sú uvedené v časti „Trate pretekov, schvaľovanie tratí“.
 3. Každý pretek musí byť zdravotnícky zabezpečený.
 4. Ak vyžaduje trať značenie farbou na vozovke, je nutné po ukončení preteku značenie odstrániť.
 5. Vlastné závodisko a celá trať musí byť uzavierateľná pre verejnú prevádzku motorových a nemotorových vozidiel, teda aj pre cyklistov. V priebehu pretekov musí byť celá trať uzavretá pre verejnú premávku.
 6. Usporiadateľ je povinný výrazne označiť a zaistiť menej bezpečné miesta, prípadne urobiť opatrenia k zamedzeniu kolízie. Celá trať musí byť zaistená aj z hľadiska bezpečnosti divákov, ktorí musia byť po celej dĺžke trate bezpečne vzdialení od jej okraja. Usporiadateľ je povinný v nebezpečných miestach vylúčiť účasť divákov.
 7. Bezpečnosť divákov a pretekárov musí byť zaistená dostatočným počtom usporiadateľov pri trati, v okolí štartu a cieľa, ako aj depa. Priestor štartu musí byť v okruhu 6 metrov od miesta štartu zabezpečený pred vstupom nepovolaným osobám, v priestore cieľa musí byť vymedzené a ohraničené miesto pre časomeračov a časomerné zariadenie tak, aby nebol možný voľný prístup nepovolaným osobám. Priestor má byť najmenej 5 metrov pred cieľom a za cieľovom čiarou, ak nie je inak vymedzené. V priestore štartu a cieľa sa nesmie okrem rozhodcov a usporiadateľov nikto zdržiavať.
 8. Usporiadateľ musí byť pri výkone služby označený páskou alebo štítkom s nápisom udávajúcim funkciu. Ako usporiadatelia nesmú byť použité osoby mladšie ako 18 rokov.
 9. V priestore závodiska musí byť zriadené depo, kde môže jazdec prijať cudziu pomoc, pričom nebude vylúčený. Prístup do depa majú len jazdci, mechanici a činovníci preteku a to bez sprievodných vozidiel.
 10. Hlásateľská služba musí pravidelne upozorňovať divákov na možnosť nebezpečia úrazu a vysvetľovať bezpečnostné predpisy.

VIII.2   Základné bezpečnostné predpisy pre vlastný pretek 

 1. Jazdcom je zakázaná jazda v ľahu hlavou dopredu.
 2. Zakazuje sa akékoľvek upravovanie výstroja počas jazdy, ak to nie je nutné pre bezpečnosť jazdca. Úpravu je možné prevádzať len pri stojacej minikáre. Zákaz platí aj po prejdení cieľom až do úplného zastavenia minikáry, tak ako pri ťahaní za vlečným vozidlom na štart.V daždivom počasí si môže pretekár dať dolu okuliare alebo štít.
 3. Ak dôjde počas jazdy k havárii pretekára alebo kolízii vzniknutej dobehnutím druhého pretekára, je pretekár povinný podľa svojich možností ihneď trať uvoľniť tak, aby neohrozoval ďalších jazdcov. Usporiadateľ má právo okamžite odpratať z trate poškodenú minikáru. Na poškodenej minikáre nesmie pretekár dokončovať jazdu!
 4. Je zakázané nadhadzovanie minikáry pri štarte.
 5. Ťahanie minikáry na štart sa prevádza ťažným vozidlom. Ťažné vozidlo musí byť v dobrom technickom stave, riadené skúseným vodičom starším ako 18 rokov. Vedľa vodiča musí sedieť pomocník, sledujúci počas ťahania pretekárov. Pomocník dáva pokyny vodičovi. Maximálna rýchlosť počas ťahania je 25 km/hod.. Najmenšia vzdialenosť minikáry od vozidla je 4 metre. Výfuk ťažného vozidla je potrebné upraviť do strany alebo hore, aby splodiny z motora neohrozovali jazdcov, ťahaných na štart.
 6. Pri akejkoľvek poruche pri vyťahovaní minikár pretekár je povinný signalizovať poruchu zodvihnutím ruky.
 7. Používanie kolobežky je na trati zakázané ! Vo výnimočných prípadoch je použitie dovolené , avšak použitie je potrebné nahlásiť riaditeľovi preteku a športovému komisárovi  pred začatím pretekov, ešte pred rozpravou. Na rozprave bude vyhlásené meno človeka, ktorý môže používať kolobežku.

IX. POISTENIE PRI PRETEKOCH MINIKÁR

IX.1     Poistenie pri pretekoch minikár

Druh a spôsob poistenia uvedie usporiadateľ vo zvláštnom ustanovení preteku. Poistením preteku je potrebné zabezpečiť krytie škôd na zdraví a majetku voči tretím osobám.

IX.2     Pokyny pre vyšetrovanie mimoriadnych udalostí v minikárovom športe

Mimoriadnou športovou udalosťou sa rozumie taká udalosť v činnosti, teda aj v organizovanom tréningu a športovom podniku, ktorá vo svojich okamžitých i budúcich dôsledkoch má vplyv na mieru poškodenia zdravia alebo majetku.

Povinnosti usporiadateľa, postup pri likvidácii a evidencii mimoriadnych udalostí sú podrobne uvedené v príslušných predpisoch orgánov, ktorého je usporiadajúca organizácia členom.

[/av_tab]
[av_tab title=’X. ZÁSADY DISCIPLINÁRNEHO KONANIA‘ icon_select=’no‘ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello‘ av_uid=’av-3ukr7c‘]

V disciplinárnom konaní sa prejednávajú iba:

 1. previnenie jednotlivcov, vyplývajúce z porušenia poriadkov a pravidiel športovej činnosti, ak z výchovného hľadiska nepostačujú iné prostriedky k postihu týchto prípadov
 2. závažné previnenia kolektívov a narušenie poriadku, súvisiacich s pretekom miminikár.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XI.1     Dodržiavanie Národných športových poriadkov minikárového športu

Národné športové poriadky sú záväzné pre všetkých usporiadateľov Slovenskej republiky, rozhodcov, pretekárov a členov ich doprovodu na všetkých pretekoch minikár v SR. Znenie týchto poriadkov nie je možné miestne upravovať alebo inak určovať pre potreby usporiadateľov. Ak usporiadateľ zmení znenie týchto poriadkov, bude mu odňaté právo k usporiadaniu ďalších pretekov minikár až do odvolania alebo vyriešenia priestupku.

Usporiadateľ môže usporiadať preteky družstiev. V tom prípade určuje systém hodnotenia vo Zvláštnych ustanoveniach. Doporučuje sa minimálne 5-členné družstvo so zastúpením pretekárov všetkých kategórií. 

XI.2     Platnosť Národných športových poriadkov minikárového športu

Tieto pokyny sú platné od 17.11.2018 do odvolania. K tomuto dátumu sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaných pokynov. Pre riešenie záležitostí v Národných športových poriadkoch pre riadenie minikárového športu neuvedených, platí Národný športový poriadok SAMŠ v platnom znení.